:
SOWASH Hydro-Jet SoWash
- / 1000
. /. 5000 . 1
20
PI ACTIVE VARIANT M, 10
- /. . 500000 . 1
. - 500 . 10
- /. 100 / . 1 5
- /. 320 / . . 20 10
. /. 25 100


, ,
, , (c) , , 067-9566747